algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumententransacties van TEN THIJE KEUKENS BV

Art. I Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit onderhavige, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofde. Toepassing van de door de wederpartij van de verkoper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
de verkoper; een ieder, die in zijn aanbieding naar de voorwaarden verwijst;
de koper; degeen tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht.

Art. II Aanbieding

1. Aanbiedingen en andere uitingen van de verkoper vrijblijvend.

Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door de verkoper.
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de verkoper binden de verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

1. De door de verkoper opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting tenzij anders opgegeven. De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, e.d. blijven zijn eigendom. De koper staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftlelijke toestemming van de verkoper wordt gekopieerd, aan derden getoond, kenbaar gemaakt of gebruikt.

Art V Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze een schadevergoeding aan verkoper verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. et percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering door de koper geschiedt terwijl de verkoper het aan koper te leveren al heeft besteld bij haar leverancier dan wel terwijl koper er al van in kennis is gesteld dat de levering of een deel daarvan kan plaatsvinden.

2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand tenzij de verkoper kan aantonen dat zijn schade groter is of de koper aantoont dat de schade kleiner is.

Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien buiten schuld van de verkoper vertraging ontstaat tengevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of dobrdat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. 3. Het produkt geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper of aan een door de koper gebruikte hulppersoon beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld en indien nodig een aanvang is gemaakt met de werkzaamheden.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de verkoper ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5. De levertijd heeft geen fataal karakter. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
6. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. VII Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het produkt als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit produkt mocht ontstaan, behoudens voorzover aan schuld van de verkoper te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het produkt zal de verkoper gerechtigd zijn het produkt voor rekening en risico van de koper op te slaan. De kosten van opslag van het produkt aan de koper in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het produkt eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan.
3. De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het produkt. De koper zal aan de verkoper alle medewerking verlenen teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het produkt, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art. VIII Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 8 dagen na levering als bedoeld in Art. VI lid 3.
2. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening.

3. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank.
4. Door de verkoper redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de koper worden vergoed. De verkoper zal deze kosten in ieder geval forfaitair te bepalen op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 250,—.
5. De verkoper is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen van maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

Art. IX Reclamering en garantie

1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de koper in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper aan de verkoper te geschieden. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper aan de verkoper te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde produkt als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulke gedurende een termijn van 12 maanden, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, na de levering volgens artikel VI lid 3 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

3. Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de verkoper. Indien montage/installatie van het produkt door de verkoper plaatsvindt gaan de in leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door de verkoper is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden, dan wel een schriftelijk overeengekomen andere termijn, na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door koper van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene

normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken;
h. door de verkoper van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt.
5. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het produkt overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
6. Indien de verkoper ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/produkten vervangt, worden de vervangen onderdelen/produkten zijn eigendom.

Artikel X Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de in artikel IX van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende produktaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG- richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

3. De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens;
– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4. Indien de verkoper, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de koper.

Art. XI Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Art. XII Geschillen

1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats van de verkoper worden onderworpen, tenzij verkoper wenst dat het geschil door arbitrage wordt beslecht.

2. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Art. XIII Overmacht

1. Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze Algemene Verkoop- en Leve- ringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.
2. Verkoper is bevoegd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
3. Overmacht kan geen grond zijn voor schadevergoeding aan koper.